درباره ما

درباره ما

آموزشگاه نخبگان از سال 1385 تاسیس شد

عضو هیئت مدیره آموزشگاه های فنی و حرفه ای استان کرمانشاه

رتبه برتر آموزشگاه های آزاد استان کرمانشاه

 

کرمانشاه 22بهمن نوبهار کوی116

083  38392372

09186846734

هیچ آیتمی مطابقت داده نشده است

درباره ما

آدرس: کرمانشاه 22بهمن نوبهار کوی 116

38392372  083

09186846734

fa.najafi@gmail.com